Gaziantep’in desteklenmesi bölgenin daha hızlı ayağa kalkmasını sağlar

Güneş DOĞDU SOYLU

Asrın felaketi diye nite­lendirilen deprem son­rası bölgenin aldığı yara­nın oldukça büyük olduğunu ve uzun vadeli desteklere ihtiyaç ol­duğunu GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep’in Türkiye’nin en önemli ihracat, istihdam, iş ve umut kapısı olması ve bölge­de öncü rol üstlenmesi nedeniyle sağlanacak desteklerde unutul­maması gerektiğine dikkat çek­ti. Başkan Cihan Koçer, Gazian­tep’te işlerin yola girmesiyle böl­genin daha hızlı ayağa kalkacağını savundu.

Desteklerde Gaziantep’in unutulmaması gerek

Gaziantep’in Türkiye’nin ak­sine yüzde 150 civarında dış ti­caret fazlası verdiğini, depremin ciddi yaralarına rağmen en fazla ihracat yapan 6. il olduğunu be­lirten Cihan Koçer, 45 bin 400 işyeri ve 42 bin 200 esnafın fa­aliyet gösterdiği söyledi. Koçer, “Gaziantep’te bulunan 5 OSB’de bin 200 firma faaliyet gösteriyor, açılacak olan 6. OSB ile birlikte 340 bin kişinin istihdam edil­mesi hedefleniyor. 2023 Mart ayında Gaziantep’ten 913 mil­yon 665 bin dolar kayda alınmış olup, Ocak-Mart 2023 dönemin­de ise 2 milyar 615 bin dolar ih­racat gerçekleştirilmiştir. Bu kent, Türkiye’nin en önemli ih­racat, ithalat, istihdam, iş, aş ve umut kapısı. Bu süreçte de bazı noktalarda Gaziantep’in unutul­maması gerekiyor. Bazı firmala­rımız iş gücü kaybından dolayı üretimlerini yarı kapasiteye dü­şürdüler. Bunları göz önüne al­dığımızda önümüzdeki süreçte işsizlik gibi bir sorunla karşılaş­mamak adına deprem nedeniyle işçi maaşlarındaki vergilerle il­gili düzenlemeye zaman kaybet­meden geçilmeli. Ayrıca bu böl­genin yeniden ayağa kalkması için limanlarımız çok önemli. İs­kenderun Limanı’nın zarar gör­mesi yükün Mersin Limanı’na kaymasına neden oldu. O yüzden İskenderun Limanı bir an önce devreye alınmalı” dedi.

Deprem bölgelerindeki firma­ların çalışanlarına yapacağı nak­di yardımların her türlü vergi­den muaf tutulması gerekliliği­nin önemini anlatan Cihan Koçer, ayrıca bu yıl ve öncesinde birik­miş KDV iadeleri ödemelerinde depremden etkilenen firmalara öncelik sağlanması ve işlemlerin hızlandırılmasının bölge ekono­misine ciddi olumlu etki de yapa­cağını ifade etti.

Gaziantep’in yılsonu beklenti­lerini de özetleyen Cihan Koçer konuşmasını şu şekilde sürdür­dü: “Gaziantep sadece ticaretle değil sanayiyle de öne çıkıyor. Öy­le ki Türkiye’nin sanayide kullan­dığı elektriğin yüzde 5’ini Gazi­antep tüketiyor. 2022 yılında tüm dünyadaki olumsuzluklara rağ­men yüzde 4,3’lük artışla 10 mil­yar 523 milyon 349 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu sene de yaşanılan depremden kaynak­lanan tüm sorunlara rağmen ve­rilecek olan desteklerle birlikte geçtiğimiz yıla göre artışla ihra­cat hedefimize ulaşacağımızı dü­şünüyoruz. Tüm bunların yanı sı­ra kentin yeni teşviklerle destek­lenmesi gerekiyor” dedi.

Bölgeyi ayağa kaldırmak için yeni yatırımcılar arıyoruz

Gaziantep’in depremden et­kilenen iller arasında olmasına rağmen daha çabuk toparlan­ması ve ekonomik olarak bölge­ye geçmişte olduğu gibi öncü­lük etmesi nedeniyle yoğun bir göç aldığına vurgu yapan Koçer, “Bu nedenle Gaziantep’teki iş imkânlarını çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de bölge­mize yabancı yatırımcılar baş­ta olmak üzere bölgeye yeni ya­tırımcıları getirmemiz lazım. Bizler Gaziantep Genç İnsan­ları Derneği olarak, eğitim, sağ­lık, istihdam başta olmak üzere her alana sirayet ederek bölgeye olan desteğimizi, bölge yeniden tüm gücüyle ayağa kalkana ka­dar çekmeyeceğiz” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir